Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena osobám od 18 let a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a to převážně z důvodů způsobených chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním, zdravotním postižením nebo z důvodu věku u seniorů. Odlehčovací služba je poskytována klientům, kteří mají sníženou soběstačnost v úkonech, které jsou součástí běžné denní činnosti. Jedná se o osoby, které jsou ve svém přirozeném prostředí závislé na pomoci svých blízkých.

Chronickým duševním onemocněním jsou myšleny demence, jejichž průvodní projevy nenarušují společné soužití s ostatními klienty a neohrožují klienta ani jeho okolí na zdraví nebo životě.

Odlehčovací služba není určena osobám s mentálním postižením, které narušují společné soužití s ostatními klienty, a které ohrožují klienta či jeho okolí na zdraví nebo životě.

Narušováním soužití a ohrožujícím chováním je myšleno:

  • narušování soukromí ostatních klientů (např. bloudění po pokojích, odcizování cizích věcí)
  • hrozba opuštění zařízení a ztráta klienta v běžném prostředí
  • hlasité verbální projevy v denních i nočních hodinách
  • agresivní projevy chování vůči sobě či okolí.

Posláním Odlehčovací služby je posilovat fyzickou kondici a podporovat rozvoj soběstačnosti klienta v běžných denních činnostech natolik, aby se mohl vrátit zpět do domácího prostředí. Poskytnout potřebnou péči a podporu klientovi v době, kdy si pečující osoba potřebuje odpočinout nebo řešit své osobní a zdravotní problémy.

Odlehčovací služba je zajištěna 24 hodin denně nepřetržitě celý rok. Dennodenní pomoc a podporu poskytují klientům pečující, kteří kladou důraz na individuální potřeby klientů, podporují jejich dovednosti a schopnosti. K tomu využívají individuální přístup a práci s osobním cílem klienta.

Rozhodl-li se klient, že chce využít pobyt na Odlehčovací službě, sestaví s ním kvalifikovaný pracovník individuální plán, který je v průběhu pobytu realizován a hodnocen. Na odlehčovací službu může klient buď na rekondiční pobyt, kde rozvíjíme jeho dovednosti pomocí cíleně nastavených terapií, nácviků soběstačnosti v běžných denních činnostech a rehabilitace, aby se klient mohl vrátit zpět domů nebo na pobyt přechodný, kde zajistíme klientovi potřebnou péči, ale i možnost čerpat terapie a rehabilitaci v době, kdy osoba blízká, která o klienta pečuje, si potřebuje odpočinout.

Ubytování

Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Více informací najdete ve Veřejném závazku, který je k dispozici v pravé liště těchto webových stránek.

Stravování

Součástí poskytovaných služeb je celodenní zajištění stravy. Stravu připravujeme ve vlastním stravovacím provozu, vydáváme ji 6x denně v pravidelných intervalech. Při sestavování nabídky jídel klademe důraz na zásady zdravé výživy s přihlédnutím na specifikace stravování odpovídající věku a s ohledem na výskyt civilizačních onemocnění. Nabídku jídel jsme schopni přizpůsobit dietnímu omezení klienta, případně nabízíme možnost individuální konzultace s nutriční terapeutkou, která do výše stanovené stravovací jednotky sestaví na přání klienta individuální jídelníček (např. strava vegetariánská, veganská, redukční aj.). Objednávku oběda a večeře provádí klienti z jídelního lístku.[/responsivevoice]

Volný čas

Vítáme, pokud se klienti aktivně zapojíte do plánování služby, plánování kulturních a společenských událostí. Nápady a podněty mohou předávat prostřednictvím Stravovací komise a Rady obyvatel.

Během dne nabízíme bohatou nabídku aktivit zaměřených na udržování nebo rozšiřování znalostí, dovedností a schopností (např. trénování paměti, nácvik jemné motoriky, semináře, besedy a vystoupení umělců, výlety, společenské večery s hudbou, a jiné společenské události).

Péče

Rozsah poskytované péče se odvíjí od stupně závislosti klienta na péči druhé osoby. Významnou roli v péči o klienta hraje především to, kam se chce klient v běžných denních činnostech posunout, jaký je cíl, kterého chce prostřednictvím naší služby dosáhnout.

Příspěvek na péči (pokud je jeho příjemcem) klientovi náleží i během pobytu na Odlehčovací službě. Péče, která je poskytována v rámci základních činností, je hrazena dle skutečně odebraného času a je účtována vždy začátkem následujícího měsíce nebo po ukončení pobytu.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

V objektu, ve kterém je pobytová služba poskytována, je zajištěna přítomnost kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, který je kompetentní vyhodnotit akutní změny zdravotního stavu klienta, poskytnout mu první pomoc a podle potřeby přivolat lékaře.

V den nástupu zdravotnímu personálu předáte písemný rozpis léků potvrzený lékařem (medikační list) a případně i léky na celou dobu pobytu, pokud Vám je bude podávat a připravovat zdravotní personál.

V případě vašeho zájmu o podmínky a pravidla poskytované služby tak zde naleznete Domácí řád.

Velikost písma