Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením je určen převážně osobám ve věku od 40 let, které jsou z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění odkázáni na pomoc druhé osoby. Cílovou skupinu tvoří osoby, které vzhledem ke snížení soběstačnosti potřebují nepřetržitou pomoc a podporu druhé osoby při zajištění svých základních životních potřeb.

Pobytová sociální služba Domova pro osoby se zdravotním postižením je zajištěna 24 hodin denně, nepřetržitě celý rok. Dennodenní pomoc a podporu poskytují klientům pečující, kteří kladou důraz na jejich individuální potřeby, ty uspokojují prostřednictvím individuálního přístupu. Společně s klientem se podílí na plnění jeho osobních cílů.

Ubytování

Objekt se nachází ve středu města s dostupností hromadné dopravy, obchodní sítě, pošty a zdravotního střediska. Budova je čtyřpodlažní s bezbariérovým přístupem. V objektu je nepřetržitě 24 hodin denně zajištěna služba v recepci. Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových nebo dvoulůžkových bezbariérových pokojích, které se nachází ve třetím a čtvrtém podlaží objektu. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, přizpůsobeným individuálním a aktuálním potřebám klientů. Součástí každého pokoje je koupelna a WC. Klientům jsou k dispozici společné prostory v objektu (jídelna, místnosti s televizorem, místnosti pro zájmové aktivity, místnost pro věřící, menší prodejna se smíšeným zbožím). K objektu patří i zahrada s bezbariérovým přístupem a příjemným posezením.

Stravování

Součástí poskytovaných služeb je celodenní zajištění stravy. Stravu připravujeme ve vlastním stravovacím provozu, vydáváme ji 6x denně v pravidelných intervalech. Při  sestavování nabídky jídel klademe důraz na zásady zdravé výživy, s přihlédnutím na specifikace stravování, odpovídající věku a s ohledem na výskyt civilizačních onemocnění. Nabídka jídel zároveň odpovídá potřebám dietního stravování. Na skladbu stravy a sestavení jídelních lístků dohlíží nutriční terapeut. Klienti, kteří respektují svá dietní omezení,  si vybírají z nabídky jídel. Objednávku oběda a večeře provádí klienti z jídelního lístku.

Volný čas

Klienti mají během dne bohatou nabídku aktivit, zaměřených na udržování nebo rozšiřování znalostí, dovedností a schopností, které mohou rozvíjet prostřednictvím různých rehabilitačních, vzdělávacích nebo klubových aktivit. Plánované aktivizační činnosti posilují motoriku a vedou k větší samostatnosti klientů. Nabídka je zaměřena rovněž na trénování paměti a posilování kognitivních funkcí, např. vizuální prostorovou orientaci a koncentraci. Procvičování paměti probíhá na několika úrovních s využitím moderních technologií.

Zapojení do společenského života v okolí je možné realizovat při společenských a kulturních akcích, pořádaných jinými institucemi, organizacemi nebo jinými pořádajícími subjekty v regionu. S nabídkou, jak trávit volný čas, jsou klienti pravidelně seznamováni a přehled plánovaných událostí je k dispozici i na nástěnkách. 

Péče

Běžná denní pomoc a podpora je klientům poskytována zaměstnanci, kteří klienty podporují v jejich schopnostech a dovednostech. Rozsah poskytované péče je plánován spolu s klientem a vychází ze stupně závislosti klienta na pomoci druhé osoby. Výstupem společného plánování je individuální plán péče, který je podkladem pro další poskytování služby.

Aktivity, které jsou v průběhu dne klientům nabízeny, jsou zaměřeny na jejich potřeby.

Vítáme, pokud se klienti aktivně zapojí do plánování služby,  plánování kulturních a společenských událostí prostřednictvím Stravovací komise a Rady obyvatel.

Služba může být poskytována osobami získávajícími kvalifikaci k budoucímu povolání, které pracují pod odborným dohledem kvalifikovaného personálu.

Každému klientovi, který využije našich pobytových služeb je poskytována individuální podpora. Snažíme se co nejvíce usnadnit novou a mnohdy i náročnou životní situaci. Tým pracovníků spolupracuje na sestavení plánu, jak nejlépe pomoci klientovi seznámit se s novým prostředím a novými lidmi. Pracovníci vycházejí z životního příběhu klienta, jeho zájmů a zvyků. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který se mu věnuje a již od prvních dnů společně plánují potřebnou péči a podporu.

Cílem je, aby se nový klient postupně adaptoval na nové prostředí a mezi své vrstevníky.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

V objektu, ve kterém je pobytová služba poskytována, je zajištěna přítomnost kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, který je kompetentní vyhodnotit akutní změny zdravotního stavu klienta, poskytnout mu první pomoc a podle potřeby přivolat lékaře.

Ošetřovatelská péče je poskytována klientovi, kterému ji naordinoval lékař, a je realizována všeobecnými sestrami v souladu s ordinací lékaře. Přítomnost všeobecné sestry je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Praktického (obvodního) lékaře si volí uživatel sám. 

V Domově pro osoby se zdravotním postižením nejsou poskytovány žádné nadstandardní služby, ošetřovatelská péče všeobecných sester a zdravotní péče lékaře je klientovi hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím smluvních pojišťovern.

V případě vašeho zájmu o podmínky a pravidla poskytované služby je zde k dispozici ke stažení Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením.