Domov se zvláštním režimem

Cílovou skupinu klientů pobytové služby Domova se zvláštním režimem tvoří osoby od 50 let se sníženou soběstačností způsobenou Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Jedná se o osoby, které v důsledku onemocnění některým z typů demence nejsou schopny domyslet důsledky svého chování, vyhodnotit rizika ohrožující je nebo jejich okolí a jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči jiné fyzické osoby.

Posláním sociální služby Domova se zvláštním režimem je umožnit lidem s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence prožít důstojný život. Poskytnout jim péči s důrazem na individuální přístup zaměřený na jejich specifické potřeby. Umožnit těmto osobám uspokojovat potřeby v prostředí, kde jsou minimalizovány rizika ohrožující je nebo jejich okolí. Vytvářet pro ně prostředí a podmínky, které jsou bezpečné, srozumitelné a odpovídají jejich specifickým potřebám. Služba je poskytována s cílem umožnit klientům realizovat jejich specifické potřeby, poskytnout jim přiměřenou ochranu a současně zajistit pomoc a podporu v souladu s jejich stupněm závislosti.

Pobytová sociální služba Domova se zvláštním režimem je poskytována 24 hodin denně nepřetržitě celý rok pracovníky v sociálních službách a sociálními pracovníky, kteří v průběhu realizace kladou důraz na individuální potřeby klienta, podporují jeho dovednosti a schopnosti, a to prostřednictvím individuálního plánování.

Ubytování

Výše uvedená služba je provozována v objektu u Dubu 1562, Jirkov. Objekt se nachází ve středu města s dostupností hromadné dopravy, obchodní sítě, pošty a zdravotního střediska. Jedná se o čtyřpodlažní budovu, kde je zajištěn i bezbariérový přístup bočním vchodem. Objekt je vybaven třemi osobními a jedním evakuačním výtahem, všechny prostory mají bezbariérový přístup. Prostory využívané k poskytování služby Domova se zvláštním režimem jsou umístěny v prvním a druhém podlaží. Ubytování klientů je možné na jednolůžkových nebo dvoulůžkových ubytovacích jednotkách, které jsou vybaveny standardním nábytkem. Uspořádání a rozložení nábytku je přizpůsobeno potřebám klientů odkázaným na pomoc druhé osoby. Nedílnou součástí těchto jednotek je sociální zařízení, které je převážně s bezbariérovým vstupem.

Domov se zvláštním režimem je rozdělen na otevřenou a uzavřenou část, kde vchod na uzavřenou část je opatřen elektronickým zámkem. Elektronickými zámky s číselným kódem je opatřen hlavní vstup i oba boční východy uzavřené části DZR. Cílem používání elektronických zámků je minimalizace rizika opuštění Domova klientem, bez vědomí personálu. 

Klientům jsou k dispozici také společné prostory v objektu (jídelna, klubovny, terapeutická dílna, místnost pro věřící a malá prodejna se smíšeným zbožím), mohou využívat i další dodavatelské služby jako je kadeřnice nebo pedikúra.

K objektu patří i prostorná zahrada, která je z části přístupná i pro vozíčkáře. V bezbariérové části je pergola, dále je zde prostor určený pro pořádání společenských akcí nebo jej lze využít individuálně k relaxaci a odpočinku.

Stravování

Součástí poskytované služby je celodenní zajištění stravy. Při sestavování nabídky jídel klademe důraz na zásady zdravé výživy s ohledem na specifika stravování odpovídající věku a potřebám klientů Domova se zvláštním režimem. Strava je podávána 6x denně v pravidelných časech. Objednávka stravy je umožněna výběrem z jídelního lístku nebo je podávána dle diety určené lékařem. V případě potřeby lze  řešit problém v oblasti výživy prostřednictvím nutričního specialisty, který  sestaví individuální stravovací plán.

Volný čas

Klienti mohou využít bohatou nabídku aktivit zaměřených na jejich potřeby. Nabízené činnosti jsou zaměřeny především na udržování schopností a dovedností potřebných k běžné péči o svou osobu a na posílení motoriky. Patří sem zájmové a aktivizační činnosti, rehabilitace a procvičování kognitivních funkcí. Aktivity probíhají většinou přímo na oddělení Domova se zvláštním režimem. Klienti mají možnost účastnit se také aktivit a akcí pořádaných mimo oddělení (např. cvičení pro seniory, procvičování paměti, vystoupení umělců, výlety, společenské večery s hudbou, a jiné společenské události). Zapojení do společenského života v okolí je možné realizovat při společenských a kulturních akcí pořádaných jinými institucemi, organizacemi nebo jinými pořádajícími subjekty v regionu.

Plánování volnočasových aktivit a společenských událostí pořádaných poskytovatelem vychází z přání, potřeb a schopností klientů. Vítáme, pokud se klienti aktivně zapojí i do plánování služby. S nabídkou, jak trávit volný čas, jsou klienti pravidelně seznamováni a přehled plánovaných událostí je k dispozici i na nástěnkách.

Péče

Běžná denní pomoc a podpora je klientům poskytována zaměstnanci, kteří je podporují v jejich schopnostech a dovednostech. Rozsah poskytované péče je plánován spolu s klientem a vychází ze stupně závislosti na pomoci druhé osoby. Výstupem společného plánování je individuální plán péče, který je podkladem pro další poskytování služby.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní péče je klientům poskytována jejich praktickým lékařem a je hrazena z veřejných prostředků prostřednictvím smluvních pojišťoven.

Ošetřovatelská péče je poskytována klientovi, kterému ji indikoval lékař, a je realizována všeobecnými sestrami v souladu s ordinací lékaře. Přítomnost všeobecné sestry je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Praktického (obvodního) lékaře si klient volí sám. 

V Domově se zvláštním režimem nejsou poskytovány žádné nadstandartní služby, ošetřovatelská péče všeobecných sester a zdravotní péče lékaře je klientovi hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím smluvních pojišťoven.

V případě vašeho zájmu o podmínky a pravidla poskytované služby zde naleznete  Domácí řád Domova se zvláštním režimem.