Domov pro seniory

Domov pro seniory je určen osobám ve věku od 65 let, které mají sníženou soběstačnost a to zejména z důvodu věku. Je určen osobám, jejichž situace vyžaduje celodenní pomoc a podporu jiné fyzické osoby, a které již nemohou déle žít ve svém původním prostředí.

Posláním sociální služby Domova pro seniory poskytované v objektu Mládežnická je zajistit důstojné podmínky a prostředí pro život klientů, kteří se rozhodli čerpat pobytovou službu. Umožnit klientům čerpat individuální pomoc a podporu v souladu s jejich potřebami, zdravotním stavem a sociální situací. Při poskytování služby zachovávat důstojnost klientů a snažit se vytvářet životní podmínky srovnatelné s životem jejich vrstevníků, kteří žijí v přirozeném sociálním prostředí.

Ubytování.

Objekt se nachází v klidné lokalitě na okraji města s dostupností hromadné dopravy. Jedná se o šestipodlažní budovu, přístup do objektu je bezbariérový, ve všech prostorách objektu se lze pohybovat i na invalidním vozíku. V objektu jsou dva osobní bezbariérové výtahy.

Pokoje využívané k poskytování služby Domova pro seniory jsou umístěny ve čtvrtém, pátém a šestém podlaží, pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem přizpůsobeným potřebám seniorů. Na pokojích jsou umístěny koupelny a WC s bezbariérovým vstupem. Součástí budovy je prostorná zahrada, která je jen z části přístupná i pro vozíčkáře. V přístupné části je altán a prostor určený k pořádání společenských akcí, setkání u táboráků nebo ho lze využít individuálně i k relaxaci a odpočinku.

Stravování

Součástí poskytovaných služeb je zajištění celodenní stravy 6x denně v pravidelných intervalech. Při sestavování nabídky jídel klademe důraz na zásady zdravé výživy, s ohledem na specifika stravování odpovídající věku a s ohledem na výskyt civilizačních onemocnění. Klienti mají zajištěn výběr ze tří variant obědů a dvou večeří, objednávku provádí z jídelního lístku. V případě potřeby klienta, řešit některý z problémů v oblasti výživy, má klient možnost objednat si individuální stravovací plán, který lze realizovat po konzultaci s nutričním terapeutem.

Volný čas

Klienti mají během dne bohatou nabídku aktivit zaměřených na udržování nebo rozšiřování znalostí, dovedností a schopností, které mohou rozvíjet prostřednictvím různých společenských, kulturních a zájmových činností. Aktivity jsou klientům nabízeny formou volnočasových aktivit, trénování paměti, pohybových aktivit a individuálních procházek. Patří sem i nabídka účasti na kulturních akcích pořádaných jinými institucemi, organizacemi nebo jinými pořádajícími subjekty v regionu – vystoupení umělců, koncerty v zařízení, výlety, společenské večery s hudbou. Zapojení klientů do společenského života v domově i mimo domov je podporováno a realizováno na základě zjištění jejich potřeb a přání.

Nabídka aktivit, kulturních a zájmových činností je plánovaná. Klienti jsou s ní pravidelně seznamováni a aktuálně je k dispozici všem uživatelům a návštěvám na nástěnkách.

Během dne mohou klienti navštívit útulnou kavárničku v druhém patře,  která je otevřená každý den. Příjemné posezení při kávě je umožněna i návštěvám do odpoledních hodin.

Péče

Běžná denní pomoc a podpora je klientům poskytována zaměstnanci, kteří klienty podporují v jejich schopnostech a dovednostech. Rozsah poskytované péče je plánován spolu s klientem a vychází z reálných cílů a  stupně závislosti klienta na pomoci druhé osoby. Výstupem společného plánování je individuální plán péče, který je podkladem pro další poskytování služby.

Aktivity, nabízené v průběhu dne jsou zaměřeny na potřeby klientů,  na udržování, rozvíjení schopnosti a dovednosti. Nabízené aktivizační činnosti posilují paměť, motoriku a vedou k postupné sociální rehabilitaci.

Každému, kdo se rozhodne realizovat změnu místa bydlení a přistěhuje se do domova, je poskytována individuální podpora. Snažíme se co nejvíce usnadnit novou a mnohdy i těžkou životní situaci. Tým pracovníků spolupracuje na sestavení plánu, jak nejlépe pomoci klientovi seznámit se s novým prostředím a novými lidmi. Pracovníci vycházejí z životního příběhu klienta, jeho zájmů a zvyků. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který se mu věnuje a již od prvních dnů společně plánují potřebnou péči a podporu.

Cílem je, aby se nový klient postupně adaptoval na nové prostředí a mezi své vrstevníky.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

V objektu, ve kterém je pobytová služba poskytována je zajištěna přítomnost kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, který je kompetentní vyhodnotit akutní změny zdravotního stavu klienta, poskytnout mu první pomoc a podle potřeby přivolat lékaře.

Ošetřovatelská péče je poskytována klientovi, kterému ji naordinoval lékař, a je realizována všeobecnými sestrami v souladu s ordinací lékaře. Přítomnost všeobecné sestry je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Praktického (obvodního) lékaře si volí klient sám. 

V Domově pro seniory nejsou poskytovány žádné nadstandardní služby. Ošetřovatelská péče všeobecných sester a zdravotní péče lékaře je klientovi hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím smluvních pojišťoven.

V případě vašeho zájmu o podmínky a pravidla poskytované služby tak zde naleznete Domácí řád Domova pro seniory.