Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní služba, která je určena osobám, ve věku od 7 let, kteří mají sníženou soběstačnost a to převážně z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění a mentálního postižení a seniorům.

Cílem je umožnit formou individuální podpory, zajistit běžný způsob života a zůstat co nejdéle v domácím prostředí doma. Vytvářet prostředí jistoty, bezpečí a zajistit všem uživatelům důstojné zacházení.

Posláním Pečovatelské služby poskytované Městským ústavem sociálních služeb Jirkov je umožnit příjemcům služby zachování běžného způsobu života v jejich původním prostředí. Toto poslání je realizováno prostřednictvím individuálního plánování podpory příjemce služby v oblastech, v nichž jsou jeho schopnosti sníženy a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytování služby

Služba je poskytována po celý rok Po – Pá od 7,00 – 15,00 hodin. V čase od 15,00 – 19,00 hodin po předchozí dohodě s uživateli. O víkendech je přítomna jedna pečovatelka a služba je poskytována na základě předchozí dohody s uživateli služby v časech od 7,00 – 19,00 hodin.

Službu poskytují pracovníci v sociálních službách, kteří v průběhu realizace služby kladou důraz na individuální potřeby uživatele, podporují jeho dovednosti a schopnosti a to prostřednictvím individuálního plánování.

Pečovatelská služba je poskytována příjemci služby v jeho přirozeném prostředí na adrese uvedené ve smlouvě nebo na místě dohodnutém mezi poskytovatelem a příjemcem služby, pokud je toto místo shodné s místem poskytování služby uvedeným v registraci.

Služba je poskytována v domácnostech na území města Jirkova a přilehlých obcí (Otvice, Zaječice, Vrskmaň, Drmaly, Pesvice, Vysoká Pec, Březenec, Strupčice). Pečovatelská služba zajišťuje také v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod dětí se specifickými poruchami z Jirkova a přilehlých obcí do škol a školských zařízení.

Realizace služby

Pečovatelská služba je příjemci služby poskytována vždy až po uzavření písemné smlouvy o čerpání sociální služby, základní činnosti sjednané s příjemcem služby jsou účtovány hodinovou sazbou, vždy dle skutečně spotřebovaného času.

Služba je poskytována uživateli za úhradu, aktuální sazebník je k dispozici zde a dále ve vývěsných prostorách v zařízení k tomu určených. Základní činnosti, které jsou součástí sjednané úhrady za poskytnutou službu PS.

Druhy poskytovaných služeb

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • dovoz nebo donáška jídla,
 • pomoc při přípravě jídla a pití,
 • příprava a podání jídla a pití; tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle
  bodů 3 a 4

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti,
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 • donáška vody,
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 • běžné nákupy a pochůzky,
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Nákupy se provádí v nejbližším nákupním středisku.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Fakultativní služby

Uživatelé si mohou nad rámec základních služeb objednat za úhradu fakultativní služby. Za písemně objednanou fakultativní službu hradí uživatel vždy, až po vyřízení objednávky, kdy obdrží doklad o vyúčtování. Seznam fakultativních služeb spolu se sazebníkem naleznete zde a dále je k dispozici na vyžádání u pověřených pracovníků.

Velikost písma